Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.hotelradun.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky platí pro objednání služeb v internetovém obchodě www.hotelradun.cz, provozovaném společností Hotel Radun s.r.o. se sídlem Bílá čtvrť 447, 763 26 Luhačovice, Česká Republika, IČ: 28330587, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61775 (dále jen „provozovatel“). Kontaktní adresa a centrální provozovna se nachází na adrese Bílá čtvrť 447, 763 26 Luhačovice, Česká Republika.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti provozovatele Hotel Radun s.r.o. (dále jen „provozovatel“) a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též „zákazník“).

1.3. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Mgr. Marek Nesázal.

1.4. Provozovatele je možné kontaktovat e-mailem: recepce@hotelradun.cz, na který bude odpovězeno nejpozději do 5 dnů následujících po doručení e-mailové zprávy; telefonicky na tel. č.: 577103692, a to denně od 8:00 do 16:00.

1.5. Právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.hotelradun.cz mezi společností Hotel Radun s.r.o. a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.6. Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.hotelradun.cz také ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. INFORMACE O SLUŽBÁCH, ZBOŽÍ A JEJICH KUPNÍ CENĚ

2.1. Prodávající uvádí informace o zboží a službách vždy minimálně v rozsahu:

2.2. Provozovatel internetového obchodu www.hotelradun.cz je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.hotelradun.cz (dále jen „eshop“) jsou uváděny včetně DPH. Kupní cena zboží je prodávajícím stanovena zejména s ohledem na konkrétní typ a vlastnosti zboží nebo služeb. Náklady na obalový materiál a náklady dodání zboží budou prodávajícím vyčísleny zejména s ohledem na (i) váhu zboží, (ii) rozměry zboží, (iii) vzdálenost místa dodání atd.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB

3.1. Kupujícímu bude zboží nebo služby dodány za cenu platnou v době objednání.

3.2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Kupující spotřebitel se zavazuje k platbě zboží nebo služeb stiskem tlačítka „Objednat / dokončit objednávku“ v posledním kroku nákupního procesu.

3.3. Cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.4. Provozovatel pracuje s údaji, které mu zákazník poskytne, a považuje je za správné.

4. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

4.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

4.2. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.3. Provozovatel vrátí za podmínek dle čl. 5.5 všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím).

4.4. Práva dle čl. V. má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato práva nemají kupující, kteří jednají                  v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

5. PODMÍNKY REKLAMACE

5.1. Reklamace Služeb Provozovatele je možná písemně elektronicky na e-mailové adrese: recepce@hotelradun.cz nebo korespondenčně či osobně na adrese provozovatele. Reklamace zákazníka týkající se služeb provozovatele bude vyřízena ihned, případně co nejdříve po jejím obdržení, nejpozději však do 30 dnů a provozovatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby zákazníkova reklamace byla vyřešena k jeho spokojenosti.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

6.2. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

6.3. Veškeré informace publikované na eshopu www.hotelradun.cz, jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na eshopu uvedeny, mohou být chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví.

7. UPOZORNĚNÍ

7.1. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky mají pouze informativní charakter.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.7.2023.