Vrácení zboží a peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě umožňujeme dle zákona kupujícímu, spotřebiteli (fyzické osobě), který zboží pořizuje pro své vlastní potřeby. Dle obchodního zákoníku se možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech nevztahuje na právnické osoby s uvedeným IČ a DIČ.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě písemně (např. skrze zákaznický servis, dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, telefonem, e-mailem, či jiným komunikačním kanálem který provozovatel využívá). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb. V obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vrácení zboží a peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

– Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
– Zboží nesmí být poškozené
– Zboží musí být zabalené v původním obalu

Reklamační řád

1. Reklamace: Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele tohoto internetového obchodu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu.

Neprodleně po obdržení zásilky zkontrolujte její úplnost. Pokud zjistíte závadu na dodaném zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky, či na mail recepce@hotelradun.cz. Naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

2. Místo uplatnění reklamace: Reklamaci vady na zakoupeném a dodaném zboží uplatňuje kupující v reklamačním oddělení firmy provozovatele internetového obchodu. Jde-li však o zboží, které je třeba dle záručního listu reklamovat v autorizovaném servisním středisku značky, uplatní kupující právo na opravu věci u tohoto servisu. Pro uznání záruční opravy v autorizovaném servisu je nutné doložit vadný výrobek s přesným popisem závady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od výrobce zařízení a doklad o nákupu software. Nevyplněný záruční list je neplatný!

3. Způsob uplatnění reklamace: Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je vždy nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu!! V ostatních případech vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na naši adresu: Třída Svobody 836, 763 02 Zlín-Malenovice.

Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu prostřednictvím České pošty – běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud zašlete reklamaci dobírkou nemusí být tato zásilka přijata! Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit, případné poškození či ztrátu při přepravě byste museli s poštou či zásilkovou službou řešit Vy jako odesilatelé zásilky a zboží by nebylo přijato do reklamace!

Pro uplatnění reklamace je třeba: 

1. prokázat uskutečnění o nákupu zboží (nejlépe doložit doklad o nákupu zboží, případně jiné důkazní prostředky jako evidence prodeje, svědecká výpověď…)
2. záruční list reklamovaného zboží (pokud byl tento ke zboží přiložen)
3. vyhovující obal (pokud možno originální)
4. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Reklamační řád ke stažení ZDE.

Záruční oprava

Kupující má právo, aby vada na zboží v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace stroje, či jiného zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace, nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout v přiměřené lhůtě (obvykle do 40 dnů) ode dne uplatnění reklamace.

Pásová pila, či jiné zboží v reklamaci – reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy u nás reklamujete zboží). Technik může vždy, namísto odstranění vady, vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace může být zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval.

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně Vám budou na Váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy u nás reklamujete zboží). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

Placená oprava: Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby, nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude zákazník obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena předem telefonicky, nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné.

Kupující má právo, aby vada na zboží v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 20.7.2023 a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Poslední aktualizace dne 20.07.2023.